четвер, 23 березня 2017 р.


І. ЩО ТАКЕ БІЗНЕС-ПЛАН?

Загальна характеристика.

Бізнес-план - це документ, що описує всі головні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналізує проблеми з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи розв‘язання цих проблем. Включає також розроблення мети і та завдань, що ставляться перед підприємцем на найближчу і майбутню перспективу.

Основна мета – планування підприємницької діяльності на певний період часу відповідно до визначеної «бізнес-ідеї», потреб ринку, можливостей його ресурсного  забезпечення та отримання прибутку.

Бізнес-план дозволяє:

·        управляти власною підприємницькою діяльністю, а не просто реагувати на події;
·        обґрунтувати вигідність запропонованого проекту;
·        залучити можливих котрагентів, важливих партнерів;
·        привернути увагу інвесторів привабливими можливостями розвитку виробництва або послуг та залучити їхні гроші;
·         як реальна та послідовна програма - ефективно здійснювати намічене.

Бізнес-план розробляється на поточний період або на більш тривалу перспективу.

ІІ.СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ

         Якоїсь чітко визначеної структури бізнес-плану не існує. Бізнес-плани різних підприємств відрізнятимуться за деталями. Наприклад, питання важливі для виробничих підприємств - підприємства роздрібної торгівлі чи підприємства з надання послуг відсуватимуть на другий план.

Для виробничих підприємств – велике значення мають технологія виробництва, сумісність обладнання, інвестиції, планування виробництва
         Для торгівельних підприємств – місце розташування та якість приміщень, постачання та доставка товару.
         Для фірми з надання послуг – потреба в персоналі з певною кваліфікацією, засобах зв‘язку, доставці.

Обсяг бізнес-плану також може бути різним, оскільки залежить від потреб фірми, зазвичай, стислий варіант виповнюється в межах 4-10 сторінок. Бізнес-план малого підприємства , наприклад, перукарні на 2 крісла, буде набагато коротшим від аналогічного документу більшого підприємства, заснованого із залученням іноземних інвестицій. Проте, у бізнес-плані обов‘язково повинні бути відображені основна ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку.

Головні розділи бізнес-плану:

·        характеристика організаційно-правової форми підприємства;
·        фінансові витрати на створення підприємства;
·        опис товару(продукції, послуг), його порівняльна характеристика;
·        план маркетингу (реклама, шляхи реалізації)
·        організаційний план (кадрове забезпечення);
·        фінансовий план.

Орієнтовна структура бізнес-плану.

Оформлення бізнес-плану починається з підготовки титульної сторінки, на якій міститься: інформація щодо автора проекту (прізвище, ім‘я по-батькові, дата народження, адреса, ідентифікаційний номер та паспортні дані, освіта, професія, стаж) назви документа, його головної ідеї (сфера діяльності, форма власності) тощо. При цьому особливо важливо чітко сформулювати бізнес-ідею, що покладається в основу бізнес-плану.

Друга сторінка плану – зміст документа, його структура за розділами.

Розділ 1.
 Вміщує резюме бізнес плану. Резюме доцільно складати на останньому етапі розробки бізнес-плану, оскільки саме тут подаються уявлення про мету бізнес-плану, характер підприємницької діяльності авторів проекту, їх ринкові можливості, склад управлінської команди, потенційних інвесторів, фінансові прогнози, очікувані результати тощо.
         Від чіткості викладення цієї інформації буде залежати початкове ставлення офіційних осіб до фінансового забезпечення проекту і позитивне вирішення питання щодо сутності справи.

«Характеристика підприємницької діяльності та її можливості».

Стисло викладаються об‘єктивні дані щодо суб‘єктів господарювання, досвіду комерційної діяльності, цільових орієнтирів та напрямів її продовження чи відкриття нової, а також конкретних завдань, вирішення яких дозволить забезпечити комерційний успіх. Подайте опис деяких таких рис продукту або послуг, які мають безперечні переваги порівняно з конкурентами. Якщо маєте змогу, обґрунтуйте можливості подальшого розвитку продукту. У цьому ж розділі розтлумачте найбільш значні перепони та ризики, які очікують Вашу підприємницьку діяльність на шляху реалізації її бізнесової концепції.

«Кон‘юнктура ринку».

Займає особливе місце у бізнес-плані. Як свідчить досвід, невдачі у більшості суб‘єктів підприємницької діяльності були пов‘язані саме із низьким рівнем вивчення кон‘юнктури ринку, переоцінкою своїх можливостей та ін. Тут важливо визначитись із сегментами ринку, які передбачається охопити, оцінити тенденції їх розвитку з урахуванням попиту на конкретні товари чи послуги, рівень його задоволення та пропозиції, реально оцінити майбутнє ринку, на якому передбачається здійснювати підприємницьку діяльність, об‘єктивно визначити свій потенціал.
Слід врахувати вплив на кон‘юнктуру ринку таких факторів,  як соціальних, економічних, національно-культурних, політичних тощо.
Доцільно дати оцінку конкурентам та обґрунтувати конкурентноспроможність запропонованого проекту. Це вимагає проведення відповідних досліджень та розрахунків, які б переконували б в успіху започаткованої справи.

«Маркетинг і збут».

         Визначає перспективи підприємницької діяльності. Тут має бути відпрацьовано весь спектр засобів, за допомогою яких можна забезпечити успіх реалізації бізнес-плану:
·        розробити та обґрунтувати загальну стратегію маркетингу,
·        схему реалізації товару чи надання послуг,
·        напрями розвитку рекламної справи,
·        механізм стимулювання підприємницької діяльності,
·        методи післяпродажного обслуговування клієнтів.
Загалом даний розділ полягає у висвітленні стратегії розвитку підприємницької діяльності. Тобто, це є комплексна програма дій, яка забезпечує досягнення кінцевої мети Вашого бізнесу – провадження ефективності діяльності для отримання прибутків з максимальним використанням своїх переваг на ринку. Зверніть увагу на споживача проаналізуйте, який споживач є найбільш доступним та сприятливим. Доцільно скласти перелік наявних замовлень, контрактів або листів з намірами. Сформулюйте перелік клієнтів, котрі активно цікавляться  Вашим продуктом (послугами). З’ясуйте, що їх змушує до цього. Водночас складіть перелік потенційних споживачів, які ним не цікавляться. Проаналізуйте, чому вони не зацікавленні в ньому. Що можна зробити для усунення  негативних реакцій відносно Вашого продукту?
Особливу увагу рекомендуємо звернути на конкуренцію та конкурентні переваги. Проведіть реалістичну оцінку сильних та слабких сторін конкурентів. Оцініть альтернативні продукти. Порівняйте конкуруючі продукти, беручи до уваги їх питому вагу на ринку, якість, ціни, сервіс, умови поставки та гарантії. Проаналізуйте переваги Вашого продукту щодо ціноутворення, якості, сервісу, тощо.
Опишіть методи збуту, шляхи провадження сервісної, гарантійної політики, рекламної діяльності, стимулювання попиту та просування продукту.  

«Управління і власність».

         Результативність запропонованих засобів вирішення конкретних завдань бізнес-плану залежить від організації управління підприємницькою діяльністю, рівня компетентності безпосередніх його виконавців., неконтрольованості ключових аспектів збуту продукції або надання послуг. В даному розділі повинні отримати належне обґрунтування і висвітлення такі питання:
·        форма власносності,
·        місце і роль співробітників у бізнесі,
·        форми та рівень їх оплати,
·        управлінські дії в непередбачених ситуаціях.
Цей розділ простіше виповнити тим, хто діятиме як суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа. У цьому випадку зосередьте увагу на Ваших особистих перевагах, як фахівця, щодо провадження обраного виду діяльності. Якщо ви плануєте використовувати найману робочу силу: опишіть, як плануєте провадити добір персоналу, скільки додаткових робочих місць плануєте створити для забезпечення ефективної, прибуткової діяльності. Висвітліть стисло вимоги до персоналу в розрізі окремих посад, робочих місць. Це ж потрібно викласти підприємцям, що створюють юридичну особу.

«План виробництва».

         Доводиться:

·        як будуть виконуватись зобов‘язання перед клієнтами,
·        всебічно обґрунтовується серйозність намірів щодо організації власної справи,
·        партнери переконуються у наявності ретельно продуманої програми виробничої діяльності,
·        забезпеченість необхідними матеріальними ресурсами, кваліфікованими кадрами, економічними зв’язками.
У цьому розділі зробіть розрахунки валового прибутку (наприклад, ціна продажу за вирахуванням змінних затрат) та прибуток від виробничої діяльності загалом та на кожний продукт зокрема. Визначте прогнозну величину та очікуваний термін одержання прибутку. Проведіть детальне узагальнення фіксованих та змінних затрат в гривнях (доларах) та відсотках від загальних витрат. Визначте період досягнення точки самоокупності.
Виробничі та операційні плани вашого бізнесу, можна розглянути в цьому розділі або докладніше описати в окремому. При складанні цих планів потрібно врахувати такі фактори, як місце розташування бізнес-діяльності, види необхідного обладнання, кадровий потенціал (постійний та тимчасовий). Якщо Ви плануєте займатися виробництвом, потрібно придумати політику контролю матеріально-виробничих запасів, закупівлі матеріалів контролю, якості продукції. Розглянути так звані рішення “купити чи зробити”. Якщо Ви вирішили зайнятися бізнесом в сфері обслуговування, зверніть особливу увагу на місце розташування бізнесу (близькість до споживача), на те, як можна скоротити до мінімуму накладні витрати, як досягти максимальної продуктивності праці та конкурентно спроможності послуг. Приділіть увагу сезонності виробничих циклів, якщо такі матимуть місце. З’ясуйте, як можна уникнути відповідних перевантажень, не застосовуючи серйозних змін (наприклад, завдяки розширенню матеріально-технічної бази чи прийому тимчасових працівників у піки навантаження).

«Фінансовий план та стратегія його забезпечення».

         Обґрунтовується фінансова діяльність, як на короткий термін так і на перспективу, з метою забезпечення життєдіяльності суб‘єктів господарювання та ефективного використання коштів. Розробляється на основі аналізу поточної фінансової інформації та прогнозу реалізації продукції (надання послуг) у наступні періоди.
         Мета розділу - обґрунтувати систему планових даних, що відображують очікувані фінансові результати підприємницької діяльності.
Як правило, розділ складається з:
·        прогнозу обсягів реалізації продукції (послуг),
·        балансу грошових доходів і надходжень,
·        таблиці доходів та витрат,
·        зведеного балансу активів та пасивів,
·        графіка прибутковості.

«Оцінка можливих ризиків».

         Подається опис можливих ускладнень на всіх стадіях формування та реалізації бізнес-плану: підготовчий, будівельний, під час вирішення конкретних завдань. До ризиків, які можуть негативно впливати на майбутній прибуток слід віднести фінансово-економічні, соціальні, технічні, екологічні. Слід передбачити не тільки можливість їх виникнення, а й дати оцінку очікуваного впливу на прибуток та заходи, які спроможні звести вплив ризиків до мінімуму. А це, в свою чергу, дозволить підприємцю вийти з скрутного положення з найменшими втратами.

Додатки.
         Автори самі вирішують, яку частину матеріалу подати в основному його тексті, а яку (переважно деталізовану) в додатках.Тема: Визначення ціни ринкової рівноваги з урахуванням функцій попиту і пропозиції за ціною”
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: узагальнити і систематизувати отримані теоретичні знання про попит, пропозицію та ринкову рівновагу, навчити застосовувати їх для розв’язання задач: визначати рівноважну ціну, обчислювати надлишок споживача та виробника; будувати криву попиту та пропозиції за вихідними даними; графічно інтерпретувати впливи різних чинників на попит і пропозицію;
                         розвивати логічне і економічне мислення;
                         виховувати економічне мислення, зацікавленість до предмету
Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

1.            Організаційний момент.
2.            Актуалізація опорних знань.

На минулих уроках ми вивчали тему «Попит, пропозиція і ринкова ціна». Отже давайте з вами пригадаємо основні поняття з цих тем (фронтальне опитування):
-                Попит – це…?
-                Пропозиція – це…?
-                Ринкова ціна?
-                Сформулюйте закони попиту і пропозиції.

Гра «ЗГОДЕН-НЕ ЗГОДЕН»
-                Якщо ринкова ціна вища за рівноважну, то виникає дефіцит товарів (ні, навпаки, виникає надлишок товару);
-                Якщо, споживач невзмозі сплатити гроші за свій товар, то це буде лише потребою, а не попитом? (так, попит буде лише тоді, коли споживач має кошти на певний товар);
-                Збільшення розмірів податків призводе до зсуву привої попиту праворуч (ні, податки впливають на пропозицію);
-                Якщо ціни зростають, а інші умови залишаються незмінними,  то  величина пропозиції зростає (так, закон пропозиції);
-                На попит не впливають ціни на ресурси (так, ціна на ресурс впливає на пропозицію)

3.                 Оголошення теми і мети уроку

Тема «Розв’язання задач». Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо отримані теоретичні знання про попит, пропозицію та ринкову рівновагу, навчимося розв’язувати задачі з даної теми; визначати рівноважну ціну графічно, будувати криву попиту та пропозиції за вихідними даними; графічно інтерпретувати впливи різних чинників на попит і пропозицію.

4.     Практичне застосування знань умінь і навичок.
(робота в групах)

Задача 1. Показати схематично зміни в попиті чи пропозиції під впливом певних подій:

Подія І: внаслідок економічного спаду доходи місцевих жителів зменшилися
Зменшення доходів  –  чинник D. Попит зменшиться, внаслідок цього знизяться P і Q

Подія ІІ:  цього року фермери зібрали рекордний урожай зернових
Високий врожай – чинник S. Пропозиція збільшиться, внаслідок цього ціна борошна знизиться, а обсяг зросте

Подія ІІІ: взимку, коли запаси свіжих овочів і фруктів закінчуються, українці частіше готують вареники, млинці та паляниці
Зміна смаків – чинник D. Попит зросте, рівноважні ціна і обсяг продаж збільшиться

Подія ІУ: під час спаду в економіці збанкрутували два старих борошномельних комбінати
Зміна кількості виробників – чинник S. Пропозиція скоротиться, рівноважна ціна зросте,  рівноважний обсяг зменшиться

Задача 2.

Функції попиту і пропозиції певного товару на місцевому ринку борошна задані функціями QD = 50 – 2P і QS = 20 + 4P , де Р – ціна одного кілограма борошна, QD – величина попиту на борошно в кілограмах, QS – величина пропозиції борошна місцевими продавцями в кілограмах
Обчисліть рівноважну ціну та рівноважний обсяг попиту і пропозиції, а також рівноважний обсяг продажу в грошовому вираженні.

Розв’язання:
1) У стані рівноваги обсяг попиту має дорівнювати обсягу пропозиції:
QD = QS;
50 - 2Р =20+4Р,
-6Р=-30;
РЕ = 5
2) Підставивши значення рівноважної ціни в рівняння попиту (або пропозиції), отримаємо значення рівноважного обсягу:
Qd = 50 – 2*5 = 40 кг = Qs.
3) Помноживши рівноважний обсяг продажу на рівноважну ціну, отримаємо рівноважний обсяг продажу в грошовому вираженні (загальний виторг):
TR = Q*P = 40 * 5  = 200 кг

Побудуйте графіки попиту і пропозиції цих функцій.

Робота в групах
Завдання 5: Визначте алгебраїчним методом, яке явище ( дефіцит або надлишок товару) виникне на даному ринку, якщо місцеві виробники або влада будуть утримувати ціну на товар:
 А) на рівні 7 гривень за кг;
Б) на рівні 2 гривень за кг.
Завдання 6: попит і пропозиція знизилися відповідно  на 10 % і 20 % за кожного значення ціни. Визначте нові функції попиту і пропозиції  на борошно.
QD1 = 0,9 (50 – 2P)
QD1 = 45 - 1,8Р

 QS1 = 0,8 (20 + 4P)
           QS1 = 16 + 3,2Р

Перегляд і обговорення відеоролику
Запитання до обговорення (мікрофон)
- Що э рушійною силою появи нових професій в суспільстві;
- Під дією яких законів формується зарплата для цих професій?
- Якби вам завтра довелося заробляти самостійно гроші, яким  би чином запропонували б ви себе на ринку праці?

Підсумки уроку (оцінювання)
Домашнє завдання
1.     Написать есе на тему «як би мені завтра довелося заробляти гроші…»
Задача.
Функції попиту і пропозиції певного товару на місцевому ринку борошна задані функціями  QD = 21 – P і QS = 60 + 8P , де Р – ціна одного кілограма борошна, QD – величина попиту на борошно в кілограмах, QS – величина пропозиції борошна місцевими продавцями в кілограмах
Обчисліть :
1)        рівноважну ціну та рівноважний обсяг попиту і пропозиції
2)        рівноважний обсяг продажу в грошовому вираженні.
3)        Побудуйте графіки попиту і пропозиції цих функцій.
4)        попит і пропозиція знизилися відповідно на 10 % і 20 % за кожного значення ціни. Визначте нові функції попиту і пропозиції  на борошно.


18 березня 2017 відбулася Восьма Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти 2017"              у м. Києві, в якій прийняла участь.

четвер, 2 березня 2017 р.

26 лютого відбулася обласна олімпіада з економіки. Учениця 11-Д класу НВК "Кіровоградський колегіум" Соколова Любов посіла ІІІ місце!!!!